КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОД МОТОТО “РОДОПИТЕ-НАШ ДОМ И НАШЕ БЪДЕЩЕ“
Сдружение „Развитие-XXI век“, гр.Смолян кани учениците от основните и средните общо образователни училища на общините Смолян, Девин и Борино, да вземат участие в конкурса за разработване на литературно произведение – приказка, стихотворение, есе или разказ, под мотото : “Родопите-наш дом и наше бъдеще“.Прочети още »
КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА ПОД МОТОТО: “РОДОПИТЕ-НАШ ДОМ И НАШЕ БЪДЕЩЕ“
Сдружение „Развитие-XXI век“, гр.Смолян кани децата от предучилищните групи на детските градини и учениците от основните и средните общообразователни училища на общините Смолян, Девин и Борино, да вземат участие в конкурса за изработване на произведения на изкуствата (изобразително и приложни изкуства), организиран в рамките на проект:”Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност „Казанджи дере“- предпоставки за устойчиво развитие на региона”.Прочети още »

Природа

Защитени зони и територии

Землището на с. Мугла попада в обхвата на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – защитена зона (ЗЗ) BG0002113 „Триград-Мурсалица” по Директивата за птиците и защитена зона  BG0001030 „Родопи-Западни“ по Директивата за местообитанията.
В съседство със землището на селото  се намира  мрежа от защитени територии, каквито са: резерват „Казаните“ в землището на с.Гьоврен,  поддържан резерват „Шабаница“ и защитена местност „Чаирите“ в землището на с.Триград,  защитена местност „Турлата“ в землището на с.Гела и природна забележителност „Казанджи дере” в землището на с.Мугла.

Районът на с. Мугла е известен сред спелеолозите с пещерата „Дангалешка пропаст” и „Камбанките”.  В близост се намира и пещера „Ледницата”

Природна забележителност  „Казанджи дере“

Природна  забележителност (ПЗ) „Казанджи дере“ е  обявена със Заповед № РД-91 от 4 февруари 2014 г. на МОСВ,  с цел опазване на каскада от уникални водопади и вирове, под формата на „казани“, образувани от естественото течение на водата, в резултат на ерозионни процеси в дере – приток на река Мугленска. Нейната площ е 10,001 дка).

 

Биологично разнообразие

 

ФЛОРА

В района на с.Мугла и околностите са установени 147 вида растения, отнасящи се към 42 семейства. С най-голямо  видово разнообразие е сем. Сложноцветни (Asteraceae)-18 вида, следвано от сем. Устноцветни (Lamiaceae) -13 вида.  Останалите семейства са по-слабо представени.
От описаните 147 растения вида, 75 са  (50,34%)  под специален режим на опазване, 64 вида са включени в Закона за лечебните растения (2000), 8 вида са включени в Закона за биологичното разнообразие (2002), 4 вида са  включени в Червената книга на България  (2015) с категория „застрашени“ , 12 вида са със статут на уязвими видове в Червения списък на висшите растения  в България (2009), 1 вид е  включен в Приложение № 1 „Строго защитени растителни видове” към Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания (1991). В Червения списък на застрашените растения на Международен съюз за защита на природата – IUCN (2015) присъстват 17 от описаните в изследваната територия видове, български ендемити са  7 вида.
Дървесната растителност в района е  представена основно от смърч (Picea abies) и бял бор(Pinus sylvestris). Срещат се още черен бор (Pinus nigra), ела (Abies alba) и много рядко обикновен бук (Fagus silvatica).

Тревисти и храстови видове с национален и международен природозащитен статус, срещащи се в района на с.Мугла и околностите му са: обикновена хвойна (Juniperus communis),(Cortusa matthioli), жълта тинтява (Gentiana lutea), родопско омайниче (Geum rhodopaeum), родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), мочурен очиболец (Potentilla palustris), лечебна  иглика (Primula veris),тинеста острица (Carex limosa), пирински чай (Sideritisscardica), стрибърниева каменоломка(Saxifraga stribrnyi), сърцевиден дланокоренник (Dactylorhiza cordigera), бъзов дланокоренник (Dactylorhiza sambucina), българско вятърче (Jasione bulgarica), румелийско лъжичниче(Armeriarumelica),балкански зановец(Chamaecytisus absinthioides) и др.Често срещани лечебни растения в района са: мащерка (Thymus vulgaris), риган (Origanum vulgare), бял равнец (Achillea milefolium), жълт равнец (Achiela clypeolata), жълт кантарион (Hypericum perforatum), черна боровинка (Vaccinium myrtillus), черен бъз (Sambucus nigra), живовляк (Plantago ofiicinalis),кръвен здравец (Geranium sanguineum), теснолиста мента (Menta longifolia), коприва (Urtica dioica), офика (Sorbus aucuparia), шипка (Rosa canina), обикновена хвойна (Juniperus comunnis), лопен (Verbascum thapsiforme), котешка стъпка (Clinopodium vulgare), еньовче (Gallium veru) и още много други.

 

ГЪБИ

Стопански значими видове гъби, събирани от местното население са майска гъба, манатарка, сърнела, смръчкула, пачи крак, печурка, челядинка и други.  Периодът на развитие обхваща края на април до края на октомври. В ДГС Смолян, където попада и землището на Казанджи дере за периода 1996 – 2006 г. са отчетени над 500 т. гъби (главно манатарка, пачи крак, челядинка)

 

ФАУНА

Районът на с.Мугла и околностите са характеризира с богата безгръбначна фауна. Богатството се дължи назначителното разнообразие на хабитати, които са съставни части на растителните поясина буковите и иглолистните гори, а по някои високи върхове са разпространени итипични представители на субалпийската фауна.
Фаунистичното разнообразие на сухоземните безгръбначни е оценено основно на базата на насекомите (Insecta), мекотелите (Mollusca) и частичнона малочетинестите прешленести червеи(Oligochaeta), ракообразните  (Crustaceae) и сенокосците (Opiliones).Установениса 652 вида от 98 семейства на 3 типа безгръбначниживотни, от които  82 вида са с консервационна стойност. Сред тях са 10 вида охлюви, 1 вид ракообразни и 71 вида  насекоми.
Някои от по-често срещаните  безгръбначни с консервационна стойност са:  бръмбарът гъсеничар (Calosoma inquisitor), червената горска мравка (Formica rufa), пеперудата червен аполон (Parnassius apollo), пеперудата Венерина пантофка (Argynnis paphia) и обикновеният градински охлюв (Helix pomatia).
Гръбначната фауна също е богато представена. Земноводни (Amphibia) с консервационна стойност са дъждовникът (Salamandrasalamandra), планинската жаба (Ranatemporaria)  и голямата водна жаба (Rana ridibunda).
Видове с природозащитно значение в района от  клас Влечуги (Reptilia)  са: зеленият гущер (Lacerta viridis), стенният гущер (Podarcismuralis), смокътмишкар (Zamenis longissimus), медянката (Соrоnella austriaca),пепелянката(Viperaammodytes),  усойницата(Viperaberus) и др.
В реката се среща балканската пъстърва (Salmo truttafario) и  американската дъгова пъстърва (Salmo truttairideus).
Районът се обитава и от следните консервационно значими и структуроопределящи  видове птици: ливаден дърдавец (Crex crex), глухар (Tetraourogallus), лещарка (Tetrastes bonasia), планински кеклик (Alectoriusgraeca), черен щъркел (Ciconia nigra), малък креслив орел (Aquila pomarina), орел- змияр (Circaetus gallicus), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteobuteo), обикновена ветрушка (Falco tinnunculus), папуняк (Upupaepops), пъдпъдък (Coturnixcoturnix),яребица (Perdixperdix),гривяк (Columba palumbus) и други.

Бозайници (Mammalia)с природозащитно и стопанско значение, обитаващи районаса: язовецът (Meles meles), дивата котка (Felis silvestris), черният пор (Putorius putorius), бялката  (Martes foina), невестулката (Mustela nivalis), видрата (Lutralutra), лисицата (Vulpes vulpes), вълкът (Canis lupus), кафявата мечка (Ursus arctos), както и балканската дива коза (Rupicarparupicarpabalcanica), чиято популация по численост се счита за една от най-големите в Западните Родопи. Срещат се още дива свиня (Susscrofa), див заек (Lepuseuropaeus), катерица(Sciurus vulgaris),сърна(Capreoluscapreolus), благороден елен (Cervus elaphus)  и др)

 

 

25 06

Пресконференция и информационна среща

На 25 юни 2015 година , в РИОСВ -Смолян , се проведе пресконференция и информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла /Западни Родопи/ ...


Всички новини Повече

25 08

Информационна среща

На 25 август 2015 година в село Мугла се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране...

Всички новини Повече

11 08

Информационна среща в с.Триград,община Девин

На 11 август 2015 година в село Триград се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи)...

Всички новини Повече

12 08

Информационна среща в с.Гьоврен, община Девин

На 12 август 2015 година в село Гьоврен се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла...

Всички новини Повече

06 10

Информационнасреща в гр. Девин - 6 октомври 2015 година

На 6 октомври 2015 година, в сесийната зала на общинска администрация, гр.Девин, се проведе информационна среща по проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла...

Всички новини Повече

15 11

Създадени бяха три училищни и един университетски разсадници.

В изпълнение на проекта, бяха създадени 4 учебни горски разсадника/опитни полета. Три от тях са в основни и средни училища, а един е във висше...

Всички новини Повече
1 2 3 4 5 6

Медия център

Пусни » Още видео »

Дизайн и адаптация ROSHLA