КОНКУРС ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОД МОТОТО “РОДОПИТЕ-НАШ ДОМ И НАШЕ БЪДЕЩЕ“
Сдружение „Развитие-XXI век“, гр.Смолян кани учениците от основните и средните общо образователни училища на общините Смолян, Девин и Борино, да вземат участие в конкурса за разработване на литературно произведение – приказка, стихотворение, есе или разказ, под мотото : “Родопите-наш дом и наше бъдеще“.Прочети още »
КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА ПОД МОТОТО: “РОДОПИТЕ-НАШ ДОМ И НАШЕ БЪДЕЩЕ“
Сдружение „Развитие-XXI век“, гр.Смолян кани децата от предучилищните групи на детските градини и учениците от основните и средните общообразователни училища на общините Смолян, Девин и Борино, да вземат участие в конкурса за изработване на произведения на изкуствата (изобразително и приложни изкуства), организиран в рамките на проект:”Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране на природна забележителност „Казанджи дере“- предпоставки за устойчиво развитие на региона”.Прочети още »

Защо e необходим този проект?
В района на с.Мугла, община Смолян (Западни Родопи) съществуват заплахи за биологичното разнообразие, свързани главно с човешката дейност, бракониерството, деградацията на пасищата и ливадите, недостатъчната информираност на местното население. Това налагаспешни мерки за опазване на биоразнообразието и популяризиране на природназабележителност "Казанджи дере", намираща се в землището на с.Мугла, и създаване на предпоставки за развитие на алтернативен туризъм и устойчиво развитие на региона.Чрез проекта ще се повиши приноса на организацията в опазването на биоразнообразието и застрашените видове и ще се стимулират политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси в региона.

Основната цел на проекта е опазване на биологичното разнообразие в района на с.Мугла /Западни Родопи/ и популяризиране на природната забележителност “Казанджи дере”като  предпоставки за развитие на алтернативен туризъм и устойчиво развитие на региона.

Основни целеви групи: местно население на с.Мугла и околните населени места  (гр. Смолян, с. Гьоврен,с. Гела,  с.Триград, гр.Девин (кв.Настан и др.), местна власт,представители на местния туристически бизнес -хотелиери, ресторантьори, планински водачи и др; туристи,земеделски производители,земеделски стопани, студенти от от Филиала на Пловдивския университет в гр.Смолян, ученици от основните училища в с.Триград, с.Гьоврен и от СОУ-гр.Девин; доброволци, неправителствeни организации в това число и ловни дружинки, медии и др.

Проектът е насочен основно към потребностите на местнотонаселение, като основна целева група, като опазвайки ипромотирайки биоразнообразието в региона на с.Мугла
(Западни Родопи) и пирродната забележителност "Казанджи дере" и създаване на  предпоставки заразвитие на алтернативен туризъм и възможности за поминъкна населението.

Предвидени основни дейности:

1. Администриране и управление на проекта

2.Информационна кампания: пресконференции и информационни,  публикации в печатните медии, излъчване по  местен ТВ канал, разработване и поддържане на  динамичен уеб- сайт на проекта,  разработване и издаване на рекламни и информационни материали - дипляни, плакати   и брошури, информационни табели и др.

3.Теренно проучване и оценка на биоразнообразието и ландшафта в проектния регион (землището на с.Мугла и околните села): проучване и оценка на биоразнообразието и ландшафта и актуализация на наличната база данни: флора и фауна;проучване и оценка на ресурсите за развитие на алтернативен туризъм в проектната територия (екотуризъм, рекреационен,   екстремен, културен, познавателен, кулинарен и др. ); обощен анализ и оценка на възможностите за опазване на биологичното разнообразие, опазване на природните ресурси и устойчиво развитие на територията и изготвяне на предложения към Областният и Общински  планове за развитие на туризма и др.

4.Консервационни пилотни дейности по опазване на биоразнообразието и някои  редки и застрашени растителни и животински видове /балканска дива коза, ливаден дърдавец, глухар, пирински чай, родопски силивряк и др/: изграждане на биотехнически съоръжения в проектния регион - три хранилки за дива коза, подхранване на дивата коза и глухара и предотвратяване на безпокойството му; предотвратяване безпокойството на ливадния дърдавец по време на размножителния период; прилагане и популяризиране на мерки за опазване на редки и застрашени растителни видове - обозначаване на находищата и прилагане на пилотни консервационни мерки за „in-situ” и „ex-situ” размножаване на лечебното растение пирински чай (Sideritis scardica) иендемитът родопски силивряк (Haberlea rhodopensis)(пилотни площи), разработване на мерки за тяхното опазване и популяризирането им сред целевите групи и други заинтересовани.

  5.Изграждане на екопътека „Казанджи дере“, популяризиране на територията и разработване на туристически продукт: трасиране на екомаршрут с дължина 700 метра ( 1400 м в двете посоки); изграждане на три мостчета, парапети и стъпала, обособяване на кът за отдих с място за палене на огън извън границите на защитената територия;  изграждане   и монтиране наинформационна система - знаци за маркировка, информационни, указателни, информационно-предупредителни табели; обозначителни табели за редки растителни и животински видове в ландшафтана защитената територия с информация за тях, указателни и забранителни знаци, както и разработване на специализиран туристически продукт.Дейността е една от най-важните за постигане на специфичните цели на проекта, тъй като именно чрез нея ще се гарантира устойчивост на проекта.

  6."Екоакадемия” за деца и възрастни-основна цел на тази дейност е екологично образование и обучение, повишаване на екологичнатга култура на подрастващото поколение и възрастните.

  • Информационни срещи-в с.Мугла, с.Гела, с.Гьоврен, с.Триград, гр. Смолян;
  • Обучителни семинари за  местно население, кметове/кметски наместници, хотелиери, ресторантори, планински  водачи, фермери и един за студенти от специалностите „Екология и опазване на околната среда“, „Биология, човешко поведение и здраве“,  „Консервационна биология и екотуризъм и „Туризъм“ от Филиала на Пловдивския университет в гр.Смолян;
  • Образователни беседи с ученици и студенти;
  • Създаване на училищни горски разсадниции/или опитни полета- три  разсадника/опитни полета  в основни, средни и висши училища- в  гр.Смолян,Девин и с.Триград /с.Гьоврен. В разсадниците  ще бъдат засадени и пикирани горски насаждения-иглолистни и широколистни, както и ще бъдe направен опит да се отгледа разсад  на някои редки растителни видове /пирински чай, родопски силивряк и др/. 
  • Кампании по залесяване с ученици и студенти от гр.Смолян, Девин, с.Триград/или с.Гьоврен и др;
  • Ученически конкурси за рисунка или литературно произведение на областно нивоза ученици от област Смолян от 1 до 12 клас и деца от детските градини на тема: „Моето любимо диво цвете”, „Моето любимо диво животно” и „Моята прекрасна гора”. 
  • Изложба на произведенията от  ученическите конкурси,  в това число и на фотоси от проектния регион.

  Очаквани основни резултати:
  Повишен  капацитет на местното население и подрастващото поколение за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на природните ресурси в района на с.Мугла и Родопите; съхранено и популяризирано уникално биологично разнообразие, природни ресурси и ландшафт на района на с.Мугла; изградена и популяризирана  екопътека в защитената територия  „Казанджи дере”, създадени предпоставки за развитие на алтернативен туризъм  и осигуряване на възможности за поминък на населението  и устойчиворазвитие на региона.
25 06

Пресконференция и информационна среща

На 25 юни 2015 година , в РИОСВ -Смолян , се проведе пресконференция и информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла...


Всички новини Повече

25 08

Информационна среща

На 25 август 2015 година в село Мугла се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи) и популяризиране...

Всички новини Повече

11 08

Информационна среща в с.Триград,община Девин

На 11 август 2015 година в село Триград се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла (Западни Родопи)...

Всички новини Повече

12 08

Информационна среща в с.Гьоврен, община Девин

На 12 август 2015 година в село Гьоврен се проведе информационна среща за представяне на проект "Опазване на биоразнообразието в района на с.Мугла...

Всички новини Повече

06 10

Информационнасреща в гр. Девин - 6 октомври 2015 година

На 6 октомври 2015 година, в сесийната зала на общинска администрация, гр.Девин, се проведе информационна среща по проект "Опазване на биоразнообразието...

Всички новини Повече

15 11

Създадени бяха три училищни и един университетски разсадници.

В изпълнение на проекта, бяха създадени 4 учебни горски разсадника/опитни полета. Три от тях са в основни и средни...

Всички новини Повече
1 2 3 4 5 6

Медия център

Пусни » Още видео »

Дизайн и адаптация ROSHLA